Przewiń w dół

Obsługa Sprawozdań do Zarządcy Rozliczeń

Oferujemy pełną obsługe w zakresie obowiązkowych sprawozdań z Odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny na portalu Zarządca Rozliczeń. Przeprowadzimy Twoja społke przez cały proces rejestracji ; co miesiąc dopilnujemy prawidłowego naliczenia odpisu oraz złożymy za Ciebie sprawozdanie. 

 

 

Na podstawie przepisów ustawy z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku [1] wytwórcy energii elektrycznej oraz spółki obrotu zobowiązani są do dokonania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w terminie do 10 dnia roboczego za poprzedni miesiąc. Dodatkowo, zobowiązani są również do złożenia sprawozdania do 20 dnia za poprzedni miesiąc.

Kto jest zobowiązany do odpisu na Fundusz
Do dokonania odpisu na Fundusz zobowiązani są (zgodnie z przepisami art. 21-22a ustawy):

wytwórcy energii elektrycznej, w instalacjach powyżej 1 MW mocy zainstalowanej wykorzystującej jako paliwo: OZE (wiatr, energię słoneczną, wodę, biomasę), odpady, węgiel kamienny i brunatny, paliwa gazowe;
spółki obrotu – przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną (zarówno w zakresie obrotu jak i sprzedaży).
Kiedy i gdzie dokonać odpisu na Fundusz
Odpis na Fundusz za miesiąc grudzień 2022 r. powinien zostać dokonany do 16 stycznia 2023 r., a za styczeń 2023 r. do 14 lutego br. Wpłaty dokonywane są na konto Zarządcy Rozliczeń. Zwolnienia z obowiązku dokonywania odpisu na Fundusz określa art. 22 i 22a ustawy.

Podmioty zobowiązane do odpisu na Fundusz dokonują go w zakresie przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży energii elektrycznej oraz przychodów wynikających z rozliczeń na rynku bilansującym energii elektrycznej. Zatem jeśli wytwarzanie energii elektrycznej, obrót i sprzedaż energii elektrycznej oraz rozliczenia w ramach rynku bilansującego wiążą się z pozyskiwaniem przychodów przez wytwórcę lub spółkę obrotu z tytułu sprzedaży energii elektrycznej lub rozliczeń energii wprowadzonej do sieci (np. w ramach rozliczeń na rynku bilansującym energii elektrycznej), w takim zakresie podmioty te podlegają obowiązkowi odpisu na Fundusz. Ponadto, podmioty zobowiązane do dokonania odpisu na Fundusz są obowiązane do wykazania się należytą starannością w wykonaniu tego obowiązku oraz na wezwanie Zarządcy Rozliczeń S.A. lub URE przedstawić uzasadnienie do przyjętego sposobu obliczania odpisu na Fundusz i realizacji obowiązków sprawozdawczych.

Szczegółowy sposób obliczenia odpisu na Fundusz został określony w art. 23 ustawy oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania limitu ceny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2284 z późn.zm.).

Złożenie sprawozdania
Sprawozdanie za miesiąc grudzień 2022 r. powinno został złożone do 20 stycznia 2023 r., a za miesiąc styczeń 2023 r. do 20 lutego 2023 r.

Obowiązek złożenia sprawozdania z odpisu na Fundusz dotyczy również tych podmiotów, dla których odpis na Fundusz wyniósł 0 zł (lub był ujemny).

Dodatkowo, sprawozdania składane są odrębnie dla wytwarzania energii elektrycznej i dla obrotu energią elektryczną.

Konsekwencje braku wypełnienia obowiązku odpisu i złożenia sprawozdania
Konsekwencją braku wypełnienia obowiązku odpisu na Fundusz (w tym złożenia sprawozdania) są sankcje na podstawie art. 31 ustawy – kara pieniężna nakładana przez Prezesa URE na drodze decyzji administracyjnej.

Siedziba

ul. Spichrzowa 25/2

80-750 Gdańsk

Telefon

606301861

E-mail

biuro@tfafinance.eu

ewa.mazella@tfafinance.eu